GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Kesar Kazijind
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 19 August 2016
Pages: 364
PDF File Size: 5.51 Mb
ePub File Size: 18.35 Mb
ISBN: 364-3-51509-989-2
Downloads: 42243
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nelabar

Het plan kan op elk moment door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden herzien volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de organisatie, de samenstelling, de werking en gemeentedcereet opdracht van de RMC en de aanstelling en taakstelling van de kwaliteitsadviseur.

Ze draagt er zorg voor dat aan het voortgangsrapport een ruime bekendheid wordt gegeven.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Op voorstel van de initiatiefnemer kunnen de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan worden gebundeld in een gezamenlijk bovenlokaal overlegplatform, IGBC genoemd.

De kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor: De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de procedure, de vorm en de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur gemeentedecreeh advies uitbrengt.

Het plan treedt in werking op de datum, bepaald door de Vlaamse Regering, en uiterlijk 24 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling. Bij ongunstig advies kan de initiatiefnemer, in voorkomend geval na het aanbrengen van de nodige aanpassingen, het project opnieuw voorleggen aan de Gemeentedecreeg.

De gemeente in kwestie brengt binnen de termijn, opgelegd door de Vlaamse Regering, de wijzigingen aan in het gemeentelijk mobiliteitsplan die noodzakelijk zijn om de onderlinge afstemming gemeentedecreett de bepalingen, vermeld in het eerste lid, te verzekeren en brengt de Vlaamse Regering daarvan op de hoogte. De richtinggevende bepalingen van de bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen die strijdig zijn met de richtinggevende bepalingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, worden van rechtswege opgeheven door de definitieve vaststelling van dat laatste plan.

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ruime bekendheid aan het gemeentelijk mobiliteitsplan.

  A WALLFLOWER CHRISTMAS LISA KLEYPAS PDF

Het actieplan wordt zonodig geactualiseerd op basis van het voortgangsrapport vermeld in artikel Het informatieve deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen bevat ten minste: De Vlaamse Regering besluit tot het opmaken van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en treft daartoe de nodige maatregelen. Er wordt een mobiliteitsplan opgemaakt op de volgende niveaus: Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt. De afwijking mag de realisatie van de doelstellingen, vermeld in artikel 4, eerste lid niet in het gedrang brengen. Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over duurzame mobiliteit, en anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.

Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen omvat ten minste: Het gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan.

In voorkomend geval besluiten de colleges van burgemeester en schepenen van aangrenzende gemeenten tot het opmaken van een intergemeentelijk mobiliteitsplan. Bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid beogen het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies, de gemeenten en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, de verwezenlijking van de volgende doelstellingen: De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inhoud, de methodologie en de vorm van het voortgangsrapport.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast. De GBC is verantwoordelijk voor: De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden op basis waarvan het personeel, de plannen en de projecten, vermeld in de eerste paragraaf, subsidiabel zijn.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie. De doorkijkperiode kan dertig jaar bedragen. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels en de procedure van het verzoek tot heroverweging vast.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan richt zich naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarvan gemeentdeecreet de bepalingen aanvult op gemeentelijk niveau.

Belgium | Eltis

De mobiliteitsconvenants die gesloten zijn voor gsmeentedecreet inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die er deel van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

  CROTALUS POLYSTICTUS PDF

Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de gewestelijke planningscommissie een niet-technische samenvatting op met een tussentijds overzicht van de belangrijkste mobiliteitsproblemen, de aanpak ervan en de mogelijke alternatieven.

De samenwerkingsovereenkomst zal tenminste nadere bepalingen omvatten betreffende: Het gemeentelijk mobiliteitsplan geeft het kader aan voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en gemeeentedecreet van de subsidie.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Afdeling II Mobiliteitsplan voor vervoersgebieden Artikel De Vlaamse Regering stelt het Mobiliteitsplan Vlaanderen vast voor een termijn van tien jaar. In voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met de resultaten van dit overleg. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het participatietraject.

Bij ongunstig advies brengt de GBC aan de sneltoets de nodige aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien. Om de ontwikkeling en uitvoering van het duurzame lokale mobiliteitsbeleid te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de gemeenten voor: Het verzoek tot heroverweging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over het aangepaste plan binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening en de bekendmaking van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan. Titel I Algemene bepalingen Artikel 1. Titel V Slotbepalingen Artikel Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De Vlaamse Regering stelt in het besluit, vermeld in het eerste lid, een participatietraject vast dat minstens de volgende aspecten van de participatie regelt: